sigla

Editura Junimea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante:

–          Secretar de redacție, studii superioare, grad I – 1 post;

–          Inspector de specialitate (cu atribuții de gestionar, conducător auto și marketing carte)  studii superioare, grad I A – 1 post.

 

Rezultatele obţinute la proba scrisă şi interviuAICI

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele

condiții generale:

–          cetățenia română;

–          o bună cunoaștere a limbii române, scris și vorbit;

–          vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          capacitate deplină de exercițiu;

–          o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției

contractuale de  Secretar de redacție, studii superioare , grad I:

–          studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–          vechime în muncă în specialitatea studiilor: minimum 3 ani ;

–          cunoștințe de editare – redactare: nivel mediu;

–          cunoștințe de utilizare a calculatorului.

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul instituției până la data de 29.11.2016, ora 16.00.

 

Conținutul dosarului:

–          cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

–          copia actului de identitate;

–          copie a certificatului de naştere şi de căsătorie, dacă este cazul;

–          copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–          cazierul judiciar;

–          adeverinţa tip carnet de muncă pentru atestarea vechimii după data de 01.01.2011;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;

–          curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și copia după certificatul de

căsătorie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie

–          Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii, republicat şi Regulamentul de Ordine Internă;

–          Ghidul corectorului de carte, Bucureşti, Editura Chronos Trade, 2012;

–          Legea nr. 477/ 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

–          Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, ediția a II-a, 2010;

–          DEX – Dicționarul explicativ al limbii române, editat de Academia Română și Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic Gold 2012;

–          Ordinul nr. 400/ 22.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;

–          Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;

–          Legea nr. 677/ 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 16/ 1996 privind Arhivele Naţionale.

 

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției

–          contractuale de  Inspector de specialitate (cu atribuții de gestionar, conducător auto și marketing carte), studii superioare, grad I A :

 

–          studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–          vechime în muncă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;

–          permis de conducere auto categoria B;

–          cunoștințe de utilizare a calculatorului;

–          disponibilitate de participare la Târguri de carte şi alte manifestări culturale.

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul instituției până la data de 29.11.2016, ora 16.00.

 

Conținutul dosarului:

–          cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

–          copia actului de identitate;

–          copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–          cazierul judiciar;

–          adeverinţa tip carnet de muncă pentru atestarea vechimii după data de 01.01.2011;

–          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;

–          copie după certificatul de căsătorie;

–          copie după carnetul de conducere;

–          curriculum vitae.

 

Actul de identitate, documentele de studii, carnetul de conducere și certificatul de căsătorie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie

–          Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, republicat şi Regulametul de Ordine Internă;

–          Legea nr. 477/ 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

–          Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

–          Ordinul nr. 400/ 22.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;

–          HG 105/ 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

–          OMFP 1753/ 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii;

–          Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;

–          Legea nr. 16/ 1996 privind Arhivele Naţionale.

 

 

         Organizarea concursului

 

–          dosarele de participare la concurs se depun până la data de: 29.11.2016 ora 16.00;

–          selecția dosarelor de înscriere la concurs se va efectua până la data de: 02.12.2016

–          05.12.2016, până la ora 14.00 –  depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs;

–          06.12.2016 –  soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale ale selecţiei de dosare;

–          07.12.2016, începând cu ora 10.00 –  proba scrisă (o oră);

–          07.12.2016, începând cu ora 13.00 – proba interviu (câte 15 minute pentru fiecare candidat);

–          08.12.2016, până la ora 14.00 – depunerea contestaţiilor;

–          09.12.2016, până la ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, şi anume:

 

–          selecţia dosarelor de înscriere;

–          proba scrisă: subiecte din tematică afişată;

–          interviu (câte 15 minute pentru fiecare candidat).

 

Probele vor fi susținute în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Relaţii suplimentare la tel. 0232 410 427 între orele 09.00 – 14.00