Editura Junimea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de tehnoredactor 1A

                          Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

– cetățenia română;

– cunoştinţe (consistente) de limba română, scris și vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exercițiu;

– o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să aibă, cumulativ, condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu aibă condamnări.

 Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • studii medii;
 • vechime în muncă în specialitate – minimum 5 ani;
 • persoană creativă, cu bune cunoștințe în domeniul grafic;
 • cunoştinţe de operare PC (programe: Microsoft Office, Adobe Acrobat, Photoshop, Quark XPress sau Indesign, Corel);
 • minimum 1 an experienţă de pregătire de tipar:

cărți de vizită/ afișe/ pliante/ flyere/ bannere, verificarea fișierelor primite de la autori/ colaboratori, parteneri (conținut și imagini), pregătirea fișierelor în format de tipar și printarea lor pe echipamente de tipar digital.

Dosarul de înscriere va fi depus la sediul instituției până la data de 22.03.2019, ora 15.00.

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie;

al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere Declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele anexate la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 PROBELE DE CONCURS:

 1. a) selecția dosarelor
 2. b) proba scrisă
 3. c) interviul

Calendarul desfășurării concursului

Nr. crt         ACTIVITATEA   DATA Intervalul

orar

1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretariatul Editurii Junimea 11.03.2019 – 22.03. 2019 10.00 -15.00
2. Selecția dosarelor 25.03. 2019 10.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.03. 2019 12.00
4. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor Până la data 26.03. 2019 14.00
5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor 26.11.2019 16.00
6. Susținerea probei scrise 01.04.2019 9.00 -12.00
7. Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă 01.04.2019 14.00
8. Depunerea contestațiilor 02.04.2019 9.00-10.00
9. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind proba scrisă 02.04.2019 16.00
10. Susținerea probei interviu 03.04.2019 10.00-12.00
11. Afișarea rezultatelor obținute la proba interviu 03.04.2019 13.00
12. Depunerea contestațiilor la proba interviu 03.04.2019 14.00
13. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind proba interviu 04.04.2018 14.00
14. Afișarea rezultatelor finale 04.04.2018 12.00

 

Relaţii suplimentare la sediul Editurii Junimea, telefon: 0232 410 427

     luni-vineri, orele 8.30-16.30.

Secretar comisie de concurs: Cornelia APETROAIE

 

Bibliografie

 – Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, Republicat şi Regulamentul de Ordine Internă

– Ghidul corectorului de carte, Bucureşti, Editura Chronos Trade, 2012;

– Legea nr. 477/ 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– I. Funeriu, Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Timișoara, Editura Amarcord, 1998;

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, ediția a II-a, 2010;

– DEX – Dicționarul explicativ al limbii române, editat de Academia Română și Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, ediția a 2-a, București, Ed. Univers Enciclopedic Gold 2012;

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată la zi;

– Legea nr. 186/9 mai 2013 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.

 

Director,                                                                         Contabil șef,

Lucian VASILIU                                                                Tudorel   HATMANU

 

Secretar,

Cornelia APETROAIE